Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych dobrowolnie Administratorowi oraz wykorzystywania przez Administratora plików cookies na stronie internetowej: profesjaedukacja.pl

 • DANE OSOBOWE

 • Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy?

W przypadku zainteresowania ofertą Administratora, możesz nawiązać z nim kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: warszawa@profesjaedukacja.pl.

W przypadku otrzymania od Ciebie takiej wiadomości, możemy gromadzić i przetwarzać udostępnione mu przez Ciebie dobrowolnie Twoje dane osobowe takie, jak: imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Ponadto, za pomocą tzw. plików cookies automatycznie gromadzimy dane dotyczące każdej Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, a w szczególności Twój adres IP, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji o plikach cookies i zasadach ich wykorzystywania na stronie profesjaedukacja.pl znajdziesz w części II. PLIKI COOKIES. Wszystkie te dane będziemy przetwarzać na zasadach określonych poniżej. 

 • Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest właściciel marki Kwartus sp zoo, Świętokrzyska 18/326, 00-052 Warszawa, NIP: 527 273 78 75 z którym możesz się kontaktować bezpośrednio także w sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych i realizacją przysługujących Ci z tego tytułu uprawnień.

 • W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Zależnie od poziomu Twojej aktywności na stronie profesjaedukacja.pl, Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w jednym, kilku lub wszystkich poniższych celach:

 1. umożliwienie Ci pełnego korzystania z strony profesjaedukacja.pl;
 2. odpowiadanie na Twoje wiadomości i kontynuacja zainicjowanej nimi wymiany korespondencji;
 3. monitorowanie Twojej aktywności i zarzadzanie ruchem na Stronie profesjaedukacja.pl obejmujące m.in. wyszukiwane przez Ciebie słowa kluczowe;
 4. kontaktowanie się z Tobą  w celach związanych ze świadczeniem usług, realizowaniem uprawnień lub dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail lub telefon;
 5. przeprowadzanie badań i analiz funkcjonowania Strony profesjaedukacja.pl, jej poprawiania  lub określania preferencji Użytkowników;
 6. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;
 7. statystycznych;
 8. archiwizacyjnych;
 9. zapewnienia rozliczalności przez Administratora;

 • Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

W zależności od celu przetwarzania Twoich, podstawą przetwarzania będzie odpowiednio:

 1. udzielona przez Ciebie zgoda;
 2. niezbędność przetwarzania Twoich danych do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy;
 3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 4. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jak np. analiza wykorzystywanych procesów i mechanizmów biznesowych.

 • Kto będzie odbiorcą Twoich danych i komu będą one przekazywane?

Administrator może przekazać Twoje dane odbiorcom następujących kategorii:

 1. osobom zatrudnionym u Administratora i upoważnionym do przetwarzania danych – w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych;
 2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w celu realizacji poszczególnych zadań lub procesów biznesowych na rzecz Administratora, w tym zwłaszcza firmom IT, kancelariom prawnym, biurom rachunkowym itp. – w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług na rzecz Administratora;
 3. podmiotom uprawnionym do tego z mocy powszechnie obowiązujących norm prawnych – w przypadkach i w zakresie przewidzianych tymi normami;
 4. podmiotom dostarczającym narzędzi, z których korzysta Strona profesjaedukacja.pl (jak np. Facebook, Google, Google Analitycs, Google Adwords, Microsoft, Youtube itp.), które mogą zamieszczać własne pliki cookies na zasadach określonych przez tych dostawców i wskazanych na ich stronach internetowych;

 • Czy Twoje dane osobowe mogą być przekazywane za granicę? 

W związku z korzystaniem przez Stronę profesjaedukacja.pl z narzędzi dostarczanych przez firmy zewnętrzne (jak np. Facebook, Google, Google Analitycs, Google Adwords, Microsoft, Youtube itp.), Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (np. USA). W innych przypadkach Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych do innych państw. 

 • Przez jaki okres będą przetwarzane Twoje dane osobowe? 

profesjaedukacja.pl nie będzie przetwarzał Twoich danych przez okres dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celów ich przetwarzania. Zależnie od konkretnego celu, okres przetwarzania Twoich danych przez Administratora będzie określony:

 1. okresem obowiązywania udzielonej przez Ciebie zgody;
 2. okresem przedawnienia chronionych prawem roszczeń;
 3. okresem istnienia uzasadnionych interesów Administratora;
 4. przepisami obligującymi Administratora do przetwarzania Twoich danych przez wskazany okres czasu.

 • Jakie będą konsekwencje niepodania danych? 

Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych i umożliwienie nam ich przetwarzania w sposób zautomatyzowany za pomocą plików cookies oraz innych narzędzi  jest dobrowolne, lecz bez tego może nie być możliwe korzystanie z niektórych usług Administratora lub prawidłowa obsługa korespondencji z Tobą. 

 • Czy korzystamy z profilowania? 

Profilowanie, to zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny lub prognozowania niektórych Twoich cech, jak np. preferencji, zainteresowań, czy zachowania w celu np. dostosowania treści reklam do Twoich indywidualnych upodobań. Strona profesjaedukacja.pl nie korzysta z systemów służących do profilowania, a w stosunku do Ciebie nie będą podejmowane żadne decyzje w sposób zautomatyzowany. Każdego Klienta traktujemy indywidualnie.

 • Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych? 

 W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo do informacji – w sposób przejrzysty, przy użyciu prostego i zwięzłego języka poinformujemy Cię o tym:

 • w jakich celach przetwarzamy Twoje dane i jaką mamy do tego podstawę prawną
 • jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane
 • jak będziemy profilować Twoje dane oraz o tym, że możesz się temu sprzeciwić
 • jakie inne prawa Ci przysługują, czyli prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia danych, prawo do sprzeciwu, możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • prawo dostępu – masz prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych, które przetwarzamy. 
 • prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy:
 • Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • wniosłeś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych przez Administratora,
 • cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa. 

W powyższych wypadkach Administrator usunie Twoje dane osobowe, gdy nie będzie miał żadnej innej podstawy prawnej do ich dalszego przetwarzania pomimo Twojego żądania.  W przeciwnym wypadku Administrator poinformuje Cię o dalszym przetwarzaniu Twoich danych oraz o podstawie prawnej i przewidywanym okresie takiego przetwarzania. 

 1. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 2. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia przetwarzania,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale Ty potrzebujesz ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 1. prawo do przenoszenia danych;
 2. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz
 • przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt. II powyżej
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych osobowych i dane te przetwarzane są przez Administratora na podstawie tej zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych narusza normy prawne.

 • PLIKI COOKIES

 • Czym są pliki cookies? 

Pliki „cookies” to  dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (np. Twój komputer, telefon lub tablet), przesyłane przez strony internetowe, w tym także Stronę profesjaedukacja.pl

 • Do czego wykorzystujemy pliki cookies? 

Pliki te pozwalają rozpoznać Twoje  urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową profesjaedukacja.pl dostosowaną do Twoich indywidualnych preferencji, a także zastosować ustawienia  tej strony wybrane przez Ciebie. Plików cookies używamy również do ułatwienia Ci przechodzenia między podstronami, do zabezpieczenia strony, tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, a także do ulepszania strony, w tym badania jej wydajności. 

 • Czy są bezpieczne? 

Tak. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware). Pliki „cookies” nie służą również identyfikacji użytkowników, na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość – zbierane za ich pomocą dane wykorzystywane są anonimowo. Nie są one szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego urządzenia  – nie wpływają one na sposób działania urządzenia. Nie powodują również żadnych zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

 • Jakie pliki „cookies” wykorzystujemy? 

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików „cookies”:

 1. sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia;
 2. stałe – dzięki nim częste odwiedzanie Strony profesjaedukacja.pl jest łatwiejsze, bo zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści itp. Te informacje pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres, który zależy od wyboru, jakiego możesz dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj „cookies” zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę;
 3. podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług  współpracujących z profesjaedukacja.pl. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy do Twoich preferencji i zwyczajów. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy).

 • A co, jeśli nie chcesz plików „cookies” na swoim urządzeniu?

Jeśli pomimo tak wielu pożytecznych funkcji, jakie pełnią pliki „cookies” nie zgadzasz się na ich pobieranie lub zechcesz je usunąć ze swojego urządzenia, możesz to zrobić, odpowiednio zmieniając ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Jednak blokada lub ograniczenie pobierania plików „cookies” może  spowodować utratę możliwości korzystania przez Ciebie z niektórych istotnych funkcjonalności Strony profesjaedukacja.pl, które wymagają instalacji plików „cookies”. 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.